45 Mudiad yn derbyn Grant i Hyrwyddo’r Gymraeg

45 MUDIAD YN DERBYN GRANT I HYRWYDDO’R GYMRAEG

Mae 45 o sefydliadau cymunedol dros Gymru wedi derbyn grant er mwyn cryfhau’r Gymraeg yn eu hardaloedd diolch i’r arian a godwyd yn Ras yr Iaith yn 2016.

Cafodd ail Ras yr Iaith ei chynnal rhwng 6 – 8 Gorffennaf 2016 gan godi dros £14,000 er mwyn cryfhau’r Gymraeg yn ein cymunedau. Buodd cannoedd o bobl yn rhedeg drwy 25 tref a phentref rhwng Bangor a Llandeilo gan uno’n gwlad gyda Baton yr Iaith. Codwyd yr arian wrth i fusnesau, teuluoedd a chymdeithasau dalu £50 i noddi pobl i redeg km neu fwy.

Yn codi proffil a hyder yr iaith Gymraeg, hyrwyddo iechyd corfforol a chryfhau ein cymunedau, mae Ras yr Iaith yn cael ei chynnal pob dwy flynedd. Yn ychwanegol i godi proffil yr iaith drwy gynnal ras o’r fath, mae Ras yr Iaith yn rhannu unrhyw elw a wnaed ar ffurf grantiau hyd at £750 i grwpiau neu fentrau sy’n hybu neu ddefnyddio’r iaith.

Dywed Owain Gruffydd, cadeirydd Mentrau Iaith Cymru a oedd yn rhoi cefnogaeth ymarferol i Ras yr Iaith;

““Roeddem yn falch iawn fel Mentrau Iaith Cymru i gefnogi a threfnu Ras yr Iaith ac yn hapus nawr o allu rhannu’r holl arian yma i grwpiau a mudiadau dros Gymru. O wyliau a digwyddiadau i glybiau chwaraeon a chorau – mae pob math o grwpiau wedi gallu elwa o’r ras a gobeithiwn yn fawr bydd yr arian yma yn eu helpu i gryfhau a chynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn eu cymunedau.”

Dywed Siôn Jobbins, un o sylfaenwyr y ras;

“Roedd Ras yr Iaith yn gyfle i bobl ddangos eu bod yn cefnogi’r Gymraeg. Cawsom ein hysbrydoli gan rasys tebyg yng Ngwlad y Basg, Llydaw ac Iwerddon ac mae’n braf gweld bod Ras yr Iaith wedi gallu digwydd am yr ail dro yn 2016 a bod 45 grŵp wedi elwa ohoni.”

Y MUDIADAU I DDERBYN GRANTIAU RAS YR IAITH FESUL ARDAL:

Ardal Diwrnod 1 (Gwynedd a Sir Conwy):
Menter Iaith Bangor
Dawns i Bawb
Partneriaeth Ogwen
Corwst
Ymgyrch Llanrwst
Y Dref Werdd
Ysgol y Moelwyn
Clwb Rygbi Merched y Bala
Urdd Meirionydd
Sesiwn Fawr Dolgellau
Cylch Meithrin Dysynni

Ardal Diwrnod 2 (Ceredigion):
Cwmni Theatr Arad Goch
Dolen Teifi Llandysul
Eisteddfod Castell Newydd Emlyn a’r Cylch
Theatr Troedyrhiw Llanbed
Cylch Meithrin Talybont
Fforwm Ieuenctid Ceredigion
Cylch Meithrin Aberystwyth
Geidiaid Aberteifi
Merched y Wawr Castell Newydd Emlyn
Clwb Hoci Llandysul
Clwb Ffermwyr Ifanc Trefgaron
Cantorion Aberystwyth
Ysgol Gyfun Aberaeron
Gŵyl y Cynhaeaf
Cylch Meithrin Pontrhydfendigaid
TregaRoc
Eisteddofd Tregaron
Merched y Wawr Mynach
Gŵyl Nol a Mlan
Cylch Meithrin Felinfach

Ardal Diwrnod 3 (Sir Benfro a Sir Gâr):
Cylch Meithrin Dinbych y Pysgod
Merched y Wawr Ffynonygroes
Eisteddfod Crymych
Gŵyl y Gwter Fawr Rhydaman
Dawnswyr Penrhyd Rhydaman
Ysgol Dyffryn Aman
Cylch Meithrin Llanybydder
Pwyllgor Shwmae Sir Benfro
Clwb Ieuenctid Glanaman
Urdd Port Talbot
Gŵyl Hanes i Blant
Ysgol Bro Ingli
Ysgol y Preseli
Cylch Meithrin Drefach Felindre

Harbwr Dinbych y Pysgod

Harbwr Dinbych y Pysgod

DIWEDD

Am fwy o fanylion neu i holi am gyfweliadau cysylltwch â Marged Rhys ar marged@mentrauiaith.cymru neu drwy ffonio 01492 643401 neu Siôn Jobbins post@rasyriaith.cymru neu ffonio 07815 85 78 21.

Cofiwch hefyd ddilyn y Ras ar twitter, www.twitter.com/rasyriaith a Facebook www.facebook.com/rasyriaith.cymru am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lawrlwythwch luniau o’r ras a logo’r ras yma: https://we.tl/g5iS5vEcQr

Nodiadau Golygyddol

Am fwy o wybodaeth am Ras yr Iaith ewch i’n partneriaid ym Mentrau Iaith Cymru

Dyfyniadau ychwanegol;

Gwydion ap Wynn, Rheolydd Prosiect Y Dref Werdd, Blaenau Ffestiniog;
“Roedd yn fraint i gael bod yn rhan o Ras yr Iaith ym Mlaenau Ffestiniog blwyddyn ddiwethaf, ac i gael rhedeg y ras gyda disgyblion yr ysgolion lleol sydd yn rhan fawr o ddyfodol yr iaith. Byddai’r cyfle o’i wneud unwaith eto yn wych.

Mae llwyddo i gael y grant gan y gronfa yn golygu gallwn fynd ati unwaith eto i drefnu ein digwyddiad newydd, Bwrlwm Bro, yn y dref. Diwrnod o hwyl gydag amrywiaeth o weithgareddau wedi’i drefnu at deuluoedd lleol yn y parc yng nghanol y dref. Y flwyddyn yma byddwn yn sicrhau bydd pwyslais ar yr iaith yn dilyn derbyn y grant. Rydym yn diolch yn fawr i Ras yr Iaith am y cymorth yma.”

Dylan Lewis, Pennaeth Adran y Gymraeg Ysgol Uwchradd Dyffryn Aman:
“Roedd disgyblion yr ysgol wrth eu bodd yn cymryd rhan yng Nghymal Rhydaman o Ras yr Iaith y llynedd a chael bod yn rhan o ddigwyddiad Cymraeg oedd mor weladwy i bawb yn yr ardal.
Eleni rydym yn cynnal AMANWYL, sef diwrnod o weithgareddau Cymraeg llawn hwyl i ddisgyblion blwyddyn 9. Byddwn yn ceisio trefnu awyrgylch maes Eisteddfod iddyn nhw, a gydag arian Ras yr Iaith byddwn yn gwahodd band roc i berfformio yn Neuadd yr Ysgol er mwyn hyrwyddo cerddoriaeth Gymraeg ymhlith y disgyblion.”

Llwybr y Ras:
Diwrnod 1 – Mercher 6 Gorffennaf: Bangor, Bethesda, Betws-y-Coed, Llanrwst, Blaenau Ffestiniog, Y Bala, Dolgellau, Machynlleth.
Diwrnod 2 – Iau 7 Gorffennaf: Aberystwyth, Tregaron, Llanbedr Pont Steffan, Aberaeron, Ceinewydd, Llandysul, Castellnewydd Emlyn, Aberteifi
Diwrnod 3 – Gwener 8 Gorffennaf: Crymych, Arberth, Dinbych-y-pysgod, San Clêr, Caerfyrddin, Rhydaman, Brynaman, Llanymddyfri, Llandeilo

Tagiwyd: ,
Postiwyd yn Newyddion
Twitter
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Shwmae! Su’mae! Sut bynnag chi’n ei ddweud e, defnyddiwch e! #ShwmaeSumae21 pic.twitter.com/xVn6otudoW
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Diwrnod i ddathlu amrywiaeth Ieithoedd Ewrop heddiw! Mae’r cyfandir yn gyfoethocach o’u herwydd 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Mae Ras yr Iaith Lydaweg - y @Redadeg yn rhedeg 2,020km ar draws Llydaw - dydd a nos, di-stop! Pob parch a lwc i'r… twitter.com/i/web/status/1…
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis